Nevědomá rozhodnutí založená na kolektivních emocích

Každá sociální úroveň existence je prezentována kolektivním smýšlením, kolektivními emocemi. A jakmile se začnete vymykat této úrovni, a to dle svého sociálního postavení ve společnosti, začnete pociťovat psychický tlak. Tento psychický tlak způsobuje, že se začnete rozhodovat tak, abyste uspokojili kolektivní emoce a tím se zbavili svého tlaku. Avšak i náš stav se rozděluje na fyzickou sociální úroveň (velikost materiálního a finančního zabezpečení, společenská pozice ve společnosti) a mentální sociální úroveň (způsob smýšlení o sobě, životě, společnosti, národu, světě). Prozatím se více odlišujeme fyzickou úrovní a tou mentální se teprve učíme odlišit. Prozatím jsme na tom mentálně všichni velmi podobně. A právě zvyšující se tlak kolektivních emocí nás nutí zprocesovat změnu v mentální úrovni. To proto, že mentální vyspělost je jediný nástroj umožňující zvládnout tlak kolektivních emocí a tudíž jediný nástroj umožňující svobodné rozhodování. V tuto chvíli se všichni rozhodujeme pod vlivem kolektivních emocí, tedy pod vlivem určité mentální nevyspělosti.

Radek Anýž